woningen

22 maart 2024 admin Reacties uitgeschakeld voor Betaalbare woningen, gebeurd er nog wat?

Betaalbare woningen, gebeurd er nog wat?

Motie betaalbare woningen – 16 weken verder

Solidair Oldenzaal heeft 27 november 2023 een motie ingediend waarin we het college oproepen om meer de raad te betrekken bij het realiseren van betaalbare woningen. We hebben daar heel concrete vragen in gesteld. De motie werd unaniem goedgekeurd, wat ons inziens het belang benadrukt van dit onderwerp in de raad.

Ondertussen zijn we 16 weken verder en is er niets gebeurd!

We vragen ons af wat de daadkracht van dit college is!

We hebben maar weer eens een keer wat vragen gesteld hierover:

24032201rbo_Schriftelijke vragen PvdA en SO inzake uitvoering motie ‘regulering betaalbare woningen’

1 maart 2024 admin Reacties uitgeschakeld voor Parkeren ten koste van woningen

Parkeren ten koste van woningen

Parkeren ten koste van woningen

Solidair Oldenzaal ziet het woondossier als één van de grootste uitdagingen de komende jaren. Wij willen zo snel mogelijk terug naar een gezonde woningmarkt. Daar helpt het weg-bestemmen van 4 woningen voor parkeerplaatsen natuurlijk niet bij.

Toch stemde de raad tot onze grote teleurstelling in met extra parkeerplaatsen voor Jumbo Kuipers en niet voor behoud van de woonbestemming. En waarom? Er is een parkeertekort. Het ene rapport spreekt over 25 parkeerplaatsen tekort, het bestemmingsplan spreekt van 60 parkeerplaatsen tekort? Zeg het maar. De leefbaarheid van de wijk staat in ieder geval onder druk. Wat ons betreft moet je dan juist niet nóg meer ruimte voor auto’s maken. 40 extra parkeerplaatsen op de plek van de gesloopte huurwoningen zorgt voor meer auto’s, meer zoekverkeer en ook nog eens voor meer verkeer door omliggende straten. Welk probleem los je dan precies op?

Een onzalig plan dat niet leidt tot een oplossing maar eerder een verschuiving van het probleem. En daarvoor zijn dan sociale huurwoningen gesloopt. Wij nemen het woondossier in ieder geval zeer serieus en wij stemden dan ook tegen deze ontwikkeling.

Zie het debat op het SO youtube kanaal: https://youtu.be/Yj9InonzKK0?si=0cGsGj2n-GbaLHQx

 

Flexwoningen in Oldenzaal

Solidair Oldenzaal voor flexwoningen in Oldenzaal

We weten allemaal dat de druk op de woningmarkt enorm is. Zo ook in Oldenzaal. Woningzoekenden hebben in Oldenzaal te maken met een lange wachttijd en het aanbod is en blijft schaars. Onze fractie heeft onlangs een bezoek gebracht aan de WBO en daarin werd de problematiek ons nogmaals duidelijk. In Oldenzaal zijn er op dit moment circa 4000 actief wachtenden op een sociale huurwoning, op een bijna evenzo hoge sociale huurwoningvoorraad. De wachttijd wordt verhoogd door de huisvesting van statushouders, uitstroom uit (zorg-)instellingen, relatieverbrekingen en overige spoedzoekers. Al deze facetten maken dat de wachttijd voor starters op de woningmarkt nog langer duurt. Onze jeugd heeft de toekomst. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de stad Oldenzaal. Het blijven binden van de jonge Oldenzaler aan onze stad is in onze ogen goed voor de demografische bevolkingsopbouw en het op peil houden van het voorzieningenniveau.

Ons initiatief

De term flexwoningen kan op twee manieren uitgelegd worden: tijdelijke woningen met vaste bewoners of onroerend goed met tijdelijke bewoners, bijvoorbeeld in leegstaande kantoren of winkels. In het voorliggend initiatiefvoorstel van SO wordt met de term flexwoningen beide varianten bedoeld. Het gaat er om dat onze jeugd een kans krijgt op de woningmarkt en zij een gezonde start voor hun volwassen leven kunnen maken waarin een eigen plekje bijdraagt aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Maar ook wordt er met flexwoningen een flexibele schil toegevoegd aan het woningaanbod en kan er versnelling plaatsvinden in de woningbouwopgave.

Het doel van dit initiatief

  1. het blijven binden van de jonge Oldenzaler aan onze stad.
  2. versnelling aanbrengen in de woningbouwopgave;
  3. het toevoegen van een flexibele schil aan het woningaanbod.

Door ervaringen elders in het land is het algemene beeld ontstaan dat flexwoningen in beginsel op weerstand stuit bij omwonenden. Draagvlak kan echter gecreëerd worden door een goede communicatie, maar ook zeker door participatie waarbij omwonenden mee kunnen praten over de inrichting van het plangebied.

Hoe uit te voeren?

Na het raadsbesluit zal het college in gesprek gaan met WBO en worden de mogelijkheden voor financiering onderzocht. De raad wordt periodiek op de hoogte gebracht van de resultaten van de gesprekken en de voortgang. Het college komt met een uitwerking van kansrijke locaties welke aan de raad worden voorgelegd. Nadat er een kansrijke locatie is gevonden en de raad een besluit heeft genomen, draagt het college zorg voor een goede communicatie en participatie met de buurt/omgeving.

We hebben het volgende voorstel aan de raad ter besluitvorming voorgelegd en dit is unaniem goedgekeurd:

  1. het college in overleg te laten treden met de WBO om gezamenlijk toe te werken naar de realisatie van een vijftigtal flexwoningen in Oldenzaal;
  2. te zoeken naar kansrijke locaties waar flexwoningen tot stand gebracht kunnen worden met een zo hoog mogelijke beeldkwaliteit;
  3. de raad enkele voorstellen te geven voor een geschikte locatie, waarna de raad haar voorkeur voor een locatie of locaties kan uitspreken;
  4. de te maken ambtelijke kosten te dekken uit de beschikbare gelden, horende bij het Raadsprogramma 2022-2026;
  5. de overige kosten te dekken uit aan te vragen subsidies bij het Rijk of bij Provincie Overijssel.

 

Zie speech in gemeenteraad 26-06-2023

 

22 mei 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Woningen gesloopt voor parkeerplaatsen

Woningen gesloopt voor parkeerplaatsen

In de Raadsvergadering van 22 mei 2023 stelt Rutger Bouwman mondelinge vragen over het besluit dat de gemeenteraad op 25 oktober 2021 inzake het integrale plan van Jumbo Kuipers heeft gedaan. De raad heeft in deze vergadering een aantal zaken besloten, waaronder het laten opstellen van een civieltechnisch plan en een ontwerpbestemmingsplan. Voorafgaand aan deze besluiten heeft er een uitvoerig participatieproces plaatsgevonden.

We zijn nu zo’n twee jaar verder. We weten allemaal dat er voor de plannen van Jumbo Kuipers vier sociale huurwoningen zijn gesloopt. Sinds de sloop en de besluitvorming van de gemeenteraad is het erg stil rondom deze plannen. We zijn benieuwd naar de stand van zaken.

We stellen de volgende mondelinge vragen aan het college:

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het civieltechnisch plan en het ontwerpbestemmingsplan?;

2. Wordt de buurt op de hoogte gehouden van de voortgang?;

3. Kan het college onze raad zo spoedig mogelijk (uitgebreider dan mondeling) schriftelijk informeren over de laatste stand van zaken rondom het plan Jumbo Kuipers via een raadsinfobrief?

7 maart 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor 1000 extra woningen in Oldenzaal?

1000 extra woningen in Oldenzaal?

Kan dat? 1000 extra woningen in Oldenzaal?

In de raadsvergadering van 6 maart 2023 betoogt Rutger Bouwman over de uitwerking van het college over de programmabegroting n.a.v. het Raadsprogramma 2022-2026. De fractie van Solidair Oldenzaal is blij met de 1,5 miljoen die beschikbaar wordt gesteld voor de binnenstad en het maatschappelijk vastgoed. Wel is de fractie benieuwd hoe dit bedrag straks verdeeld gaat worden. Ook neemt de fractie van Solidair Oldenzaal kennis van het feit dat het college de komende 10 jaar 1000 woningen bij wil gaan bouwen.

Solidair Oldenzaal is van mening dat Oldenzaal met haar sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Esch, en Langestraat tegen haar fysieke grenzen aanloopt. 1000 woningen erbij klinkt hartstikke mooi, maar dat mag nooit ten koste gaan van de schaal en maat van Oldenzaal. Met deze locaties en enkele inbreidingslocaties komt het in ogen van de fractie Solidair Oldenzaal nooit zo ver dat dit aantal gehaald zou worden, mede gelet op typologie en bouwmassa.

Scroll to top