Visie

Vrijheid – Verbinden - Verantwoordelijkheid

Solidair Oldenzaal koestert de fundamentele waarden van onze samenleving en zal zich
altijd inzetten voor een vrij Oldenzaal waar alle inwoners een gelijkwaardige behandeling
krijgen, ongeacht geloofsovertuiging, herkomst, seksuele geaardheid of medische status

Wij zetten ons in tegen eenzaamheid, uitsluiting en polarisatie. Oldenzaal moet weer een
stad worden waar iedereen zich thuis voelt. Waar de Oldenzaalse cultuur van Noaberschap
en saamhorigheid wordt ondersteund. Het creëren van ontmoetingsplekken waar
Oldenzalers zich weer kunnen verbinden, is daarbij essentieel.
Solidair Oldenzaal is een partij van de menselijke maat. De Oldenzaler mag meer inspraak
krijgen. Een lokaal referendum is daarvoor het aangewezen instrument. Door dit middel in te
zetten willen wij de lokale democratie versterken en de inwoner meer betrekken bij
bestuurlijke besluitvorming.
Wij vinden eigen verantwoordelijkheid erg belangrijk. Het is tijd dat de lokale politiek zich niet
meer verschuilt achter Haagse beslissingen, maar handelt in het belang van haar inwoners.
Daarbij is eigen verantwoordelijkheid nemen belangrijk. Geen top-down politiek, maar
inwoners die meebeslissen over de toekomst van hun stad en die van henzelf.

Contact

Adres:

Postbus 81
7570 AB Oldenzaal

Tel:

+31 6 30674662

Email

info@solidair-oldenzaal.nl
Scroll to top