Auteur: Johan van Wensen

16 november 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Programmabegroting 2024

Programmabegroting 2024

De Programmabegroting

Het was een mooi debat waarbij de verschillen tussen partijen zichtbaar werden. Wij maakten een rondje door Oldenzaal om te laten zien waarom wij zien dat dossiers als De Höfte onnodig escaleren. Want waar geven we ons geld aan uit? Veel geld gaat namelijk naar niet-noodzakelijke zaken die het college wenselijk vindt (dus niet noodzakelijk en niet verplicht), terwijl het ook goedkoper kan. Moeten we daardoor zoveel discussie voeren over een waardevolle openbare voorziening als De Höfte?

Bij de moties en amendementen stemden wij logischerwijs vóór versterking van het lokale voorzieningenniveau: professionalisering van TwenteFM, een helpende hand voor De Höfte en vaart maken met een permanente invulling van de bewaakte fietsenstalling aan de Nagelstraat. Het verbaast ons zeer dat veel partijen in de raad de noodzaak ook inzien van deze voorzieningen maar toch halen de voorstellen voor De Höfte en TwenteFM het niet.

Wij voegen liever de daad bij het woord. En dat is mogelijk als we stoppen met investeren in onrealistisch wensdenken en dat geld juist uitgeven aan wat er echt toe doet in de Oldenzaalse maatschappij.

13 november 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Ondersteuning voor De Höfte in 2024

Ondersteuning voor De Höfte in 2024

Amendement van Solidair Oldenzaal betreffende bespreekvoorstel ‘voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024 inclusief bijlagenboek’.

Solidair Oldenzaal is voor ondersteuning van De Höfte omdat deze een zeer belangrijke educatieve bijdrage levert aan de gemeenschap. Alleen mag deze ondersteuning gepaard gaan met een onafhankelijke verkenning van de noodzaak van de bijdrage. Onderstaand het amendement door Solidair Oldenzaal ingevoerd.

 

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen 13 november 2023 stelt voor de tekst

het besluit:
1. vast te stellen de Programmabegroting 2024, inclusief:

 • de daarin opgenomen voorstellen aanvullend en nieuw beleid;
 • budgetautorisatie zonder nadere besluitvorming voor kredieten:
  • Vervanging speelvoorziening Openbaar Groen: € 75.000;
  • Uitvoering audit Wet Politiegegevens: € 20.000;
 • het hierin opgenomen dekkingsplan, inclusief de voorgestelde tarieven OZB, afval en riool zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen;
 • het bij de begrotingsstukken behorende bijlagenboek 2024;

2. dat de voorstellen aanvullend/nieuw beleid met betrekking tot de volgende onderdelen nadere bespreking/autorisatie vergen in de gemeenteraad en daarom t.z.t. voor definitieve besluitvorming nog worden geagendeerd voor de gemeenteraad:

 • de kredieten uitvoering GRP 2024;
 • uitvoering verkeersknelpunten 2024;
 • de overige voorstellen 2024 met betrekking tot de binnen- en buitensportaccommodaties;
 • de overige voorstellen 2024 met betrekking tot de onderwijshuisvesting.

met dien verstande dat in de programmabegroting 2024 een extra structurele financiële bijdrage van maximaal 65.000 euro per jaar wordt gereserveerd voor natuur-en milieu-educatief centrum De Höfte, mits de daadwerkelijke uitkering van dit bedrag vergezeld gaat met een door een onafhankelijke verkenner gegeven oordeel waarin duidelijk wordt dat extra gelden noodzakelijk zijn voor de te voeren bedrijfsvoering en deze structurele lasten te dekken uit de Algemene Reserves.

Overwegingen:
a) Milieu- en educatief centrum De Höfte een belangrijke maatschappelijke voorziening is;
b) De Höfte een duidelijke meerwaarde heeft voor de Oldenzaalse gemeenschap;
c) De doelstellingen van de Höfte naadloos aansluiten bij de doelstellingen die de gemeente Oldenzaal via allerlei beleidsvelden onderschrijft;
d) Door het ontbreken van financiële slagkracht deze educatieve en maatschappelijke functie verloren dreigt te gaan;
e) Het college en het bestuur van De Höfte niet nader tot elkaar kunnen komen;
f) De handreiking van het college aan het bestuur van De Höfte om een onafhankelijke verkenner aan te stellen niet is geaccepteerd;
g) Er nog ruimte is voor De Höfte om ook via andere bronnen financiële of fysieke ondersteuning (denk bijvoorbeeld aan nieuwe onderwijsfunctie Vrije School de Zevenster) te ontvangen;
h) Desondanks de gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft om haar voorzieningenniveau zo goed als mogelijk overeind te houden;
i) De financiële situatie van de gemeente niet dusdanig is dat het onverantwoord is om een extra financiële bijdrage te geven om De Höfte te ondersteunen;
j) Een gevraagde structurele extra bijdrage van 65.000 euro zonder resultaatverplichting geen garanties biedt dat dit zal leiden tot een gezonde toekomst;
k) Het daadwerkelijk verkrijgen van de begrote extra substantiële structurele bijdrage onderbouwd moet worden met een gedegen exploitatieopzet;
l) Dit onderbouwd kan worden door de door het college aan De Höfte aangereikte onafhankelijke verkenner;
m) Deze constructie wel leidt tot voldoende financiële waarborgen en kansen voor een gezonde toekomst van De Höfte, zonder dat de gemeente hierdoor onverantwoorde financiële risico’s loopt.

Aldus getekend 13 november 2023

Ingediend door Solidair Oldenzaal

13 november 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Polarisatie vermijden in Programmabegroting 2024

Polarisatie vermijden in Programmabegroting 2024

Amendement 1 van Solidair Oldenzaal betreffende bespreekvoorstel ‘voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024 inclusief bijlagenboek’.

Solidair Oldenzaal vind dat de verwijzing naar de Global Goals een onnodige polarisatie in de hand werkt. Deze verwijzing moet wat ons betreft uit de Programmabegroting 2024. Onderstaand ons amendement op deze Programmabegroting.

 

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen 13 november 2023 stelt voor de tekst

het besluit:
1. vast te stellen de Programmabegroting 2024, inclusief:

 • de daarin opgenomen voorstellen aanvullend en nieuw beleid;
 • budgetautorisatie zonder nadere besluitvorming voor kredieten:
  • Vervanging speelvoorziening Openbaar Groen: € 75.000;
  • Uitvoering audit Wet Politiegegevens: € 20.000;
 • het hierin opgenomen dekkingsplan, inclusief de voorgestelde tarieven OZB, afval en riool zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen;
 • het bij de begrotingsstukken behorende bijlagenboek 2024;

2. dat de voorstellen aanvullend/nieuw beleid met betrekking tot de volgende onderdelen nadere bespreking/autorisatie vergen in de gemeenteraad en daarom t.z.t. voor definitieve besluitvorming nog worden geagendeerd voor de gemeenteraad:

 • de kredieten uitvoering GRP 2024;
 • uitvoering verkeersknelpunten 2024;
 • de overige voorstellen 2024 met betrekking tot de binnen- en buitensportaccommodaties;
 • de overige voorstellen 2024 met betrekking tot de onderwijshuisvesting.

met dien verstande dat in de teksten van de programmabegroting 2024 de koppelingen met de Global Goals worden geschrapt

Overwegingen:
a) De Global Goals in elk begrotingsprogramma worden benoemd als zijnde doelen die nagestreefd moeten worden en Oldenzaal beter zouden maken;
b) Sinds de invoering van deze VN-doelen het er alleen maar onrustiger op wordt in de wereld en dit niet los gezien kan worden van de doelstellingen;
c) Deze doelstellingen elkaar niet mogen bijten waardoor er onoplosbare dossiers ontstaan die niet in het belang zijn van Oldenzaal. Bijvoorbeeld: oplossing netcongestie (doelstelling 7) wordt bemoeilijkt door stikstofproblematiek (doelstelling 15);
d) Deze doelen juist zorgen voor onrust in de maatschappij. Bijvoorbeeld: zonder vergaande, niet strikt noodzakelijke, verduurzaming kleedkamers voetbalclubs hoefden we geen discussie te hebben over gelden voor De Höfte;

Aldus getekend 13 november 2023

Ingediend door Solidair Oldenzaal

Professionalisering Twente FM

Motie van de fractie van Solidair Oldenzaal en Groenlinks, Investering lokale democratie, TwenteFM

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 13 november 2023,

Constaterende dat:
1. De democratie in de huidige samenleving steeds meer onder druk komt te staan
2. Steeds meer belangrijke informatie achter betaalmuren komt te staan
3. Enschede, Hengelo, Almelo en Dinkelland al hun steun hebben toegezegd.

Overwegende dat:
1. Democratie alleen werkt als men geïnformeerd kan kiezen
2. Steeds meer informatie tot ons komt via sociale media waarvan de onafhankelijkheid onduidelijk is en die via algoritmes aan ons worden opgedrongen,
3. Dat hierdoor zogenaamde informatie bubbels ontstaan die de polarisatie versterken
4. Dat publieke media, betaald door overheidsgeld, in staat zijn om onafhankelijke journalistiek te voeren
5. Naast globale informatie er ook behoefte is aan lokale informatie, informatie uit de directe omgeving
6. TwenteFM heeft aangetoond en graag verder wil met het leveren van onafhankelijke en serieuze lokale journalistiek
7. Wij moeten waken dat de journalistiek naar de grote steden wordt getrokken
8. Professionalisering slag van TwenteFM, begonnen in een pilot, moet worden vastgehouden zodat kan worden voldaan aan de kwaliteits eisen van het nieuwe bestel in 2025.

Roept het college op om:
1. De gevraagde EU 2,50 per inwoner op korte termijn structureel beschikbaar te stellen aan TwenteFM
2. Dit bedrag het eerste jaar te financieren uit de algemene reserves
3. De dekking in opvolgende jaren opnieuw te bepalen na herziening van de financiering van het publiek bestel in 2025.

Aldus getekend 13 november 2023.

Ingediend door Solidair Oldenzaal

Pas op mijn fiets!

Motie – structurele invulling geven aan bewaakte fietsenstalling Nagelstraat

Helaas is het nodig om een betere bewaking voor fietsen te krijgen in deze tijd. Solidair Oldenzaal pleit dan ook voor een snelle, betere invulling voor een bewaakte fietsenstalling in de Nagelstraat. Zoals het er nu uit ziet is niet een visitekaartje voor de stad. Onderstaand de motie zoals wij die ingediend hebben.

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 13 november 2023

Constaterende dat:
1. De bewaakte fietsenstalling aan de Nagelstraat al ruim 8 jaar bestaat;
2. Er veel gebruik wordt gemaakt van deze fietsenstalling;
3. Het doel ervan zich in de loop der jaren heeft bewezen;
4. Bewaakte fietsenstallingen voor Oldenzaal een duidelijke meerwaarde hebben;
5. De locatie aan de Nagelstraat zich bevindt op een entreegebied van de binnenstad

Overwegende dat:
1. De fietsenstalling met dranghekken en de keet voor toezicht een tijdelijke indruk maakt;
2. Dit geen visitekaartje is voor Oldenzaal;
3. Een entreegebied een eerste indruk geeft van bezoekers aan onze binnenstad;
4. Een permanente bewaakte fietsenstalling recht doet aan zowel het doel van de fietsenstalling als de kwaliteit van de openbare ruimte zoals we dat in de binnenstad nastreven

Roept het college op:
1. Werk te maken van het zoeken naar een structurele invulling van de bewaakte fietsenstalling waarbij in ieder geval de uitstraling van de fietsenstalling recht doet aan de ambities die gesteld zijn aan de openbare ruimte in de binnenstad;
2. De raad over de voortgang en de financiële consequenties te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fractie van Solidair Oldenzaal

Licht op onze Plechelmus

Motie – interne aanlichting glas-in-lood-ramen Plechelmus-basiliek

Solidair Oldenzaal wil graag de Plechelmus, onze trots, een mooiere uitstraling in de avonduren geven door de glas-in-lood ramen van binnenuit te verlichten. Dit gaat een zeer mooi effect geven in de avonduren. De motie is als volgt ingediend:

 

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 13 november 2023

Constaterende dat:
1. Het Sint-Plechelmusplein in de avonduren een donkere uitstraling heeft;
2. Het verhogen van sfeer en beleving in de binnenstad één van de speerpunten is in het binnenstadsbeleid

Overwegende dat:
1. De Plechelmusbasiliek bij elke Oldenzaler een warm gevoel oproept;
2. De basiliek prachtige glas-in-lood-ramen heeft;
3. Verlichting van glas-in-lood-ramen de basiliek nog meer allure geeft;
4. Het aanlichten van glas-in-lood van binnenuit een prachtig contrasterend effect geeft in de avonduren;
5. Dit effect bijdraagt aan meer sfeer en beleving van het Sint-Plechelmusplein;
6. Financiering van de aanlichting niet per definitie door de gemeente bekostigd hoeft te worden;
7. Het zoeken van draagvlak bij onze binnenstadspartners een logisch vervolg is op de verleende ‘Reserves Binnenstad en Vastgoed’ van 1.500.000 euro

Roept het college op:
1. Samen met de binnenstadspartners toe te werken naar de aanlichting van de glas-in-lood-ramen van de Plechelmus-basiliek;
2. Te zoeken naar financiële impulsen om dit plan te bekostigen en daarbij binnenstadspartners aan te moedigen deel te nemen in de financiering;
3. De raad over de voortgang te informeren;
4. Bij geen haalbare financiële kaderstelling de raad hiervan op de hoogte te brengen en daarbij inzichtelijk te maken op welke wijze het plan wel financieel gedekt kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fractie van Solidair Oldenzaal

Flexwoningen in Oldenzaal

Solidair Oldenzaal voor flexwoningen in Oldenzaal

We weten allemaal dat de druk op de woningmarkt enorm is. Zo ook in Oldenzaal. Woningzoekenden hebben in Oldenzaal te maken met een lange wachttijd en het aanbod is en blijft schaars. Onze fractie heeft onlangs een bezoek gebracht aan de WBO en daarin werd de problematiek ons nogmaals duidelijk. In Oldenzaal zijn er op dit moment circa 4000 actief wachtenden op een sociale huurwoning, op een bijna evenzo hoge sociale huurwoningvoorraad. De wachttijd wordt verhoogd door de huisvesting van statushouders, uitstroom uit (zorg-)instellingen, relatieverbrekingen en overige spoedzoekers. Al deze facetten maken dat de wachttijd voor starters op de woningmarkt nog langer duurt. Onze jeugd heeft de toekomst. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de stad Oldenzaal. Het blijven binden van de jonge Oldenzaler aan onze stad is in onze ogen goed voor de demografische bevolkingsopbouw en het op peil houden van het voorzieningenniveau.

Ons initiatief

De term flexwoningen kan op twee manieren uitgelegd worden: tijdelijke woningen met vaste bewoners of onroerend goed met tijdelijke bewoners, bijvoorbeeld in leegstaande kantoren of winkels. In het voorliggend initiatiefvoorstel van SO wordt met de term flexwoningen beide varianten bedoeld. Het gaat er om dat onze jeugd een kans krijgt op de woningmarkt en zij een gezonde start voor hun volwassen leven kunnen maken waarin een eigen plekje bijdraagt aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Maar ook wordt er met flexwoningen een flexibele schil toegevoegd aan het woningaanbod en kan er versnelling plaatsvinden in de woningbouwopgave.

Het doel van dit initiatief

 1. het blijven binden van de jonge Oldenzaler aan onze stad.
 2. versnelling aanbrengen in de woningbouwopgave;
 3. het toevoegen van een flexibele schil aan het woningaanbod.

Door ervaringen elders in het land is het algemene beeld ontstaan dat flexwoningen in beginsel op weerstand stuit bij omwonenden. Draagvlak kan echter gecreëerd worden door een goede communicatie, maar ook zeker door participatie waarbij omwonenden mee kunnen praten over de inrichting van het plangebied.

Hoe uit te voeren?

Na het raadsbesluit zal het college in gesprek gaan met WBO en worden de mogelijkheden voor financiering onderzocht. De raad wordt periodiek op de hoogte gebracht van de resultaten van de gesprekken en de voortgang. Het college komt met een uitwerking van kansrijke locaties welke aan de raad worden voorgelegd. Nadat er een kansrijke locatie is gevonden en de raad een besluit heeft genomen, draagt het college zorg voor een goede communicatie en participatie met de buurt/omgeving.

We hebben het volgende voorstel aan de raad ter besluitvorming voorgelegd en dit is unaniem goedgekeurd:

 1. het college in overleg te laten treden met de WBO om gezamenlijk toe te werken naar de realisatie van een vijftigtal flexwoningen in Oldenzaal;
 2. te zoeken naar kansrijke locaties waar flexwoningen tot stand gebracht kunnen worden met een zo hoog mogelijke beeldkwaliteit;
 3. de raad enkele voorstellen te geven voor een geschikte locatie, waarna de raad haar voorkeur voor een locatie of locaties kan uitspreken;
 4. de te maken ambtelijke kosten te dekken uit de beschikbare gelden, horende bij het Raadsprogramma 2022-2026;
 5. de overige kosten te dekken uit aan te vragen subsidies bij het Rijk of bij Provincie Overijssel.

 

Zie speech in gemeenteraad 26-06-2023

 

26 juni 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor 40 voetbalvelden vol zonnepanelen in Oldenzaal?

40 voetbalvelden vol zonnepanelen in Oldenzaal?

Zonnevelden; 40 voetbalvelden vol in Oldenzaal?

Het college heeft besloten om in te zetten op extra zonnevelden, 20 hectare maar liefst. Dat zijn ongeveer veertig voetbalvelden. Het college geeft in haar zonneveldenbeleid aan dat dit een wel erg ambitieuze doelstelling is. Informatie uit het Politiek Forum leert ons ook dat er geen plek voor is om zo een grote hoeveelheid in één keer te plaatsen en dat het dus geen zonneveld wordt, maar zonneveldjes versnipperd over heel Oldenzaal. Toch wordt dit beleid aan ons op deze manier voorgelegd om zo de doelstelling van 2030 te kunnen halen.

In tegenstelling tot landelijk is de verdeling zonnevelden/windturbines in Twente 60/40. Dit zorgt voor problemen op het netwerk en daardoor loopt Twente tegen 365 miljoen meer kosten op om de zonnevelden ambitie te kunnen realiseren.

Maar los van de kosten is er ook nog een congestieprobleem. Tijdens het Politiek Forum, waar het zonnevelden voorstel besproken werd was er helaas geen vertegenwoordiger van een van de netbeheerders aanwezig, maar gelukkig heeft Solidair Oldenzaal meermaals uitvoerig met de netbeheerder gesproken. Enexis, TenneT en Coteq geven namelijk allemaal aan dat er congestieproblemen op het net zijn. Dat betekent dat het is dichtgeslibd, het zit vol en kampt met capaciteitsproblemen. Netbeheerder Enexis vertelt dat de huidige vraag voor levering, dan wel terug levering van energie ervoor zorgt dat het net met maar liefst 80 procent verhoogd dient te worden.

En dan? Wie gaat het doen? Het blijkt ook nog dat er niet genoeg gekwalificeerde arbeidskrachten zijn om dit enorme werk van uitbreiding, wat pas 2030 klaar zal zijn, te gaan doen.

Vóór 1 januari 2025 dienen de vergunningen om de doelstelling van RES te halen, verleend te zijn. Echter het proces van vergunning verlening duurt al 2 jaar en alle projecten staan momenteel op hold bij de energiebeheerders vanwege bovengemelde congestieproblemen.

Een ambitieus plan van het college? Nogal! We zeggen nog liever: onrealistisch.

De klap op de vuurpijl

Waarom willen we eigenlijk zonnevelden? O ja, om het klimaat te redden. En om dat te doen, mogen we 80% van stukken natuur gebruiken volgens de tweede trede van de zonneladder. Natuur kapotmaken om natuur te redden, op zijn minst kunnen we dat een bijzondere aanpak noemen.

Zonnevelden, zonneklaar een onzalig idee

Met zoveel zaken die niet kunnen, moeten we direct stoppen met zo’n onzalig plan voort te zetten.

 

Zie speech in gemeenteraad 26-06-2023

 

22 mei 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Woningen gesloopt voor parkeerplaatsen

Woningen gesloopt voor parkeerplaatsen

In de Raadsvergadering van 22 mei 2023 stelt Rutger Bouwman mondelinge vragen over het besluit dat de gemeenteraad op 25 oktober 2021 inzake het integrale plan van Jumbo Kuipers heeft gedaan. De raad heeft in deze vergadering een aantal zaken besloten, waaronder het laten opstellen van een civieltechnisch plan en een ontwerpbestemmingsplan. Voorafgaand aan deze besluiten heeft er een uitvoerig participatieproces plaatsgevonden.

We zijn nu zo’n twee jaar verder. We weten allemaal dat er voor de plannen van Jumbo Kuipers vier sociale huurwoningen zijn gesloopt. Sinds de sloop en de besluitvorming van de gemeenteraad is het erg stil rondom deze plannen. We zijn benieuwd naar de stand van zaken.

We stellen de volgende mondelinge vragen aan het college:

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het civieltechnisch plan en het ontwerpbestemmingsplan?;

2. Wordt de buurt op de hoogte gehouden van de voortgang?;

3. Kan het college onze raad zo spoedig mogelijk (uitgebreider dan mondeling) schriftelijk informeren over de laatste stand van zaken rondom het plan Jumbo Kuipers via een raadsinfobrief?

22 mei 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor SO vragen over kosten en nut van het Participatieplatform

SO vragen over kosten en nut van het Participatieplatform

In de raadsvergadering van 22 mei 2023 stelt Ruby Berger mondelinge vragen over het toekomstige participatieplatform Consul, waar de raad in 2021 heeft besloten dat participatie een speerpunt zal moeten worden in de komende termijn. Naar aanleiding van een toenmalige motie is er marktverkenning gedaan naar de beste optie voor een platform waarin de burger meer kan participeren.

Het voorstel voor de aanschaf van het participatieplatform is, met uitzondering van een voor-stem van onze fractie, aangenomen. Besloten is het eerste jaar de kosten van 22.325 euro te dekken uit de Algemene Reserves. Daarnaast is een extra boost van 80.000 euro nodig voor een goede start. Ook deze kosten worden gedekt uit de Algemene Reserves. Vervolgens zijn de jaarlijkse kosten 15.175 euro. 1

De fractie van Solidair Oldenzaal vraagt zich af:

1. Wat is de stand van zaken van de implementatie van dit participatieplatform?;

2. Worden de jaarlijkse kosten, gezien de inflatie, nog steeds beraamd op 15.175 euro?;

3. Is de benodigde boost van 80.000 euro nog steeds voldoende, of zal de raad rekening moeten houden met een verhoging hiervan?;

4. Hoeveel van dit krediet is al gespendeerd voor een goede start van dit platform?;

5. Wanneer kan de inwoner van Oldenzaal voor het eerst kennismaken met de naam en het doel van deze tool? De pagina www.oldenzaal.nl/praatmee waar naar gerefereerd wordt, bestaat niet meer;

6. Onze fractie heeft ontdekt dat elke internetgebruiker, ook niet-Oldenzalers, zich kunnen aanmelden op dit participatieplatform en zijn of haar mening geven (zie participatieplatform Enschede). Hoe onderscheidt het college de meningen van internetgebruikers en specifiek de Oldenzalers om tot een representatieve beeldvorming te komen?

 

Scroll to top