Nieuws

28 maart 2024 admin Reacties uitgeschakeld voor Inwonersraadpleging, wij vinden dat belangrijk!

Inwonersraadpleging, wij vinden dat belangrijk!

Inwonersraadpleging – wij vinden dat belangrijk!

De gemeente Eindhoven heeft een succesvolle inwonersraadpleging gehouden over wat de inwoners belangrijk vinden bij de opvang van vluchtelingen. Solidair Oldenzaal vindt het belangrijk dat uw stem gehoord wordt. Ook als het gaat om onderwerpen waarbij het college een bevoegdheid heeft, zoals bij de opvang van vluchtelingen.

Daarom dienden wij een motie in om in Oldenzaal ook een inwonersraadpleging te houden. De raad vond dit niet nodig want de inwoners worden al voldoende geïnformeerd.

Maar ‘informeren’ is iets anders dan ‘uw mening horen’. Wij kiezen er liever voor om het gesprek met u aan te gaan dan dat wij u  eenzijdig informeren. Zoals u in de KOm kunt lezen haalde de motie het niet. WG, VVD, CDA en PvdA stemden tegen. D66, GroenLinks en Solidair Oldenzaal zien wel het belang van een inwonersraadpleging.

27 maart 2024 admin Reacties uitgeschakeld voor Franciscus, terug naar school?

Franciscus, terug naar school?

Franciscusschool verbouwing – laatste rekenfoutje?

We zijn blij dat de verbouw van de Franciscusschool kan beginnen. Wij benoemden dat we blij waren dat het college de extra kosten van ruim 2 miljoen extra voor de verbouwing van de Franciscusschool heeft onderbouwd.

We hopen dat dit het laatste rekenfoutje is geweest als het gaat om onderwijshuisvesting.

22 maart 2024 admin Reacties uitgeschakeld voor Betaalbare woningen, gebeurd er nog wat?

Betaalbare woningen, gebeurd er nog wat?

Motie betaalbare woningen – 16 weken verder

Solidair Oldenzaal heeft 27 november 2023 een motie ingediend waarin we het college oproepen om meer de raad te betrekken bij het realiseren van betaalbare woningen. We hebben daar heel concrete vragen in gesteld. De motie werd unaniem goedgekeurd, wat ons inziens het belang benadrukt van dit onderwerp in de raad.

Ondertussen zijn we 16 weken verder en is er niets gebeurd!

We vragen ons af wat de daadkracht van dit college is!

We hebben maar weer eens een keer wat vragen gesteld hierover:

24032201rbo_Schriftelijke vragen PvdA en SO inzake uitvoering motie ‘regulering betaalbare woningen’

1 maart 2024 admin Reacties uitgeschakeld voor Parkeren ten koste van woningen

Parkeren ten koste van woningen

Parkeren ten koste van woningen

Solidair Oldenzaal ziet het woondossier als één van de grootste uitdagingen de komende jaren. Wij willen zo snel mogelijk terug naar een gezonde woningmarkt. Daar helpt het weg-bestemmen van 4 woningen voor parkeerplaatsen natuurlijk niet bij.

Toch stemde de raad tot onze grote teleurstelling in met extra parkeerplaatsen voor Jumbo Kuipers en niet voor behoud van de woonbestemming. En waarom? Er is een parkeertekort. Het ene rapport spreekt over 25 parkeerplaatsen tekort, het bestemmingsplan spreekt van 60 parkeerplaatsen tekort? Zeg het maar. De leefbaarheid van de wijk staat in ieder geval onder druk. Wat ons betreft moet je dan juist niet nóg meer ruimte voor auto’s maken. 40 extra parkeerplaatsen op de plek van de gesloopte huurwoningen zorgt voor meer auto’s, meer zoekverkeer en ook nog eens voor meer verkeer door omliggende straten. Welk probleem los je dan precies op?

Een onzalig plan dat niet leidt tot een oplossing maar eerder een verschuiving van het probleem. En daarvoor zijn dan sociale huurwoningen gesloopt. Wij nemen het woondossier in ieder geval zeer serieus en wij stemden dan ook tegen deze ontwikkeling.

Zie het debat op het SO youtube kanaal: https://youtu.be/Yj9InonzKK0?si=0cGsGj2n-GbaLHQx

 

Carnavalesk Confettidorp

Confettidorp

Tijdens afgelopen carnaval ontstond er een maatschappelijke discussie over het confettidorp. Onze fractie heeft hierop reacties uit de samenleving mogen ontvangen. Er rijzen veel vragen bij onze inwoners. Voor een juiste beeldvorming lijkt het onze fractie goed om van het college van B&W opheldering te vragen over een aantal zaken.

Dus hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

  1. Hoe is het idee ontstaan van het confettidorp?
  2. Welke rol heeft het college gespeeld bij de totstandkoming van het confettidorp?
  3. Kunt u een feitenrelaas aanleveren hoe de gesprekken met de organisator van het confettidorp zijn verlopen en welke afwegingen het college heeft gemaakt om als gemeente mee te gaan in het concept ‘confettidorp’?
  4. Waarom heeft het college er voor gekozen om haar gasten niet meer op het Stadhuis te ontvangen maar in het confettidorp?
  5. Hoeveel mensen heeft de gemeente uitgenodigd voor deelname in het confettidorp?
  6. Hoeveel mensen heeft de gemeente de voorgaande jaren uitgenodigd op het Stadhuis?
  7. Wat waren dit jaar de kosten per genodigde voor de gemeente?
  8. Waren de kosten per genodigde de afgelopen jaren?
  9. Welke selectiecriteria heeft het college gebruikt voor het uitnodigen van haar gasten voor het confettidorp?
  10. Zijn er vanwege de kosten dit jaar minder mensen uitgenodigd door de gemeente?
  11. Wat waren de totale kosten voor de gemeente voor deelname aan het confettidorp?
  12. Wat waren de totale kosten de afgelopen 3 jaren voor carnaval?
  13. Bent u het met onze fractie eens dat door het afnemen van kaarten voor een evenement van een vereniging dit als verkapte sponsoring kan worden gezien?
  14. Wat zijn de ervaringen van het college met het confettidorp?
  15. Wat gaat het college volgend jaar anders doen?
  16. Gaat u uw gasten volgend jaar weer uitnodigen op het Stadhuis?

We zijn heel benieuwd naar de antwoorden!

Hier het volledige document van Solidair Oldenzaal: 24022401jw_Schriftelijke vragen SO inzake confettidorp

16 november 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Programmabegroting 2024

Programmabegroting 2024

De Programmabegroting

Het was een mooi debat waarbij de verschillen tussen partijen zichtbaar werden. Wij maakten een rondje door Oldenzaal om te laten zien waarom wij zien dat dossiers als De Höfte onnodig escaleren. Want waar geven we ons geld aan uit? Veel geld gaat namelijk naar niet-noodzakelijke zaken die het college wenselijk vindt (dus niet noodzakelijk en niet verplicht), terwijl het ook goedkoper kan. Moeten we daardoor zoveel discussie voeren over een waardevolle openbare voorziening als De Höfte?

Bij de moties en amendementen stemden wij logischerwijs vóór versterking van het lokale voorzieningenniveau: professionalisering van TwenteFM, een helpende hand voor De Höfte en vaart maken met een permanente invulling van de bewaakte fietsenstalling aan de Nagelstraat. Het verbaast ons zeer dat veel partijen in de raad de noodzaak ook inzien van deze voorzieningen maar toch halen de voorstellen voor De Höfte en TwenteFM het niet.

Wij voegen liever de daad bij het woord. En dat is mogelijk als we stoppen met investeren in onrealistisch wensdenken en dat geld juist uitgeven aan wat er echt toe doet in de Oldenzaalse maatschappij.

13 november 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Ondersteuning voor De Höfte in 2024

Ondersteuning voor De Höfte in 2024

Amendement van Solidair Oldenzaal betreffende bespreekvoorstel ‘voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024 inclusief bijlagenboek’.

Solidair Oldenzaal is voor ondersteuning van De Höfte omdat deze een zeer belangrijke educatieve bijdrage levert aan de gemeenschap. Alleen mag deze ondersteuning gepaard gaan met een onafhankelijke verkenning van de noodzaak van de bijdrage. Onderstaand het amendement door Solidair Oldenzaal ingevoerd.

 

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen 13 november 2023 stelt voor de tekst

het besluit:
1. vast te stellen de Programmabegroting 2024, inclusief:

  • de daarin opgenomen voorstellen aanvullend en nieuw beleid;
  • budgetautorisatie zonder nadere besluitvorming voor kredieten:
    • Vervanging speelvoorziening Openbaar Groen: € 75.000;
    • Uitvoering audit Wet Politiegegevens: € 20.000;
  • het hierin opgenomen dekkingsplan, inclusief de voorgestelde tarieven OZB, afval en riool zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen;
  • het bij de begrotingsstukken behorende bijlagenboek 2024;

2. dat de voorstellen aanvullend/nieuw beleid met betrekking tot de volgende onderdelen nadere bespreking/autorisatie vergen in de gemeenteraad en daarom t.z.t. voor definitieve besluitvorming nog worden geagendeerd voor de gemeenteraad:

  • de kredieten uitvoering GRP 2024;
  • uitvoering verkeersknelpunten 2024;
  • de overige voorstellen 2024 met betrekking tot de binnen- en buitensportaccommodaties;
  • de overige voorstellen 2024 met betrekking tot de onderwijshuisvesting.

met dien verstande dat in de programmabegroting 2024 een extra structurele financiële bijdrage van maximaal 65.000 euro per jaar wordt gereserveerd voor natuur-en milieu-educatief centrum De Höfte, mits de daadwerkelijke uitkering van dit bedrag vergezeld gaat met een door een onafhankelijke verkenner gegeven oordeel waarin duidelijk wordt dat extra gelden noodzakelijk zijn voor de te voeren bedrijfsvoering en deze structurele lasten te dekken uit de Algemene Reserves.

Overwegingen:
a) Milieu- en educatief centrum De Höfte een belangrijke maatschappelijke voorziening is;
b) De Höfte een duidelijke meerwaarde heeft voor de Oldenzaalse gemeenschap;
c) De doelstellingen van de Höfte naadloos aansluiten bij de doelstellingen die de gemeente Oldenzaal via allerlei beleidsvelden onderschrijft;
d) Door het ontbreken van financiële slagkracht deze educatieve en maatschappelijke functie verloren dreigt te gaan;
e) Het college en het bestuur van De Höfte niet nader tot elkaar kunnen komen;
f) De handreiking van het college aan het bestuur van De Höfte om een onafhankelijke verkenner aan te stellen niet is geaccepteerd;
g) Er nog ruimte is voor De Höfte om ook via andere bronnen financiële of fysieke ondersteuning (denk bijvoorbeeld aan nieuwe onderwijsfunctie Vrije School de Zevenster) te ontvangen;
h) Desondanks de gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft om haar voorzieningenniveau zo goed als mogelijk overeind te houden;
i) De financiële situatie van de gemeente niet dusdanig is dat het onverantwoord is om een extra financiële bijdrage te geven om De Höfte te ondersteunen;
j) Een gevraagde structurele extra bijdrage van 65.000 euro zonder resultaatverplichting geen garanties biedt dat dit zal leiden tot een gezonde toekomst;
k) Het daadwerkelijk verkrijgen van de begrote extra substantiële structurele bijdrage onderbouwd moet worden met een gedegen exploitatieopzet;
l) Dit onderbouwd kan worden door de door het college aan De Höfte aangereikte onafhankelijke verkenner;
m) Deze constructie wel leidt tot voldoende financiële waarborgen en kansen voor een gezonde toekomst van De Höfte, zonder dat de gemeente hierdoor onverantwoorde financiële risico’s loopt.

Aldus getekend 13 november 2023

Ingediend door Solidair Oldenzaal

13 november 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Polarisatie vermijden in Programmabegroting 2024

Polarisatie vermijden in Programmabegroting 2024

Amendement 1 van Solidair Oldenzaal betreffende bespreekvoorstel ‘voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024 inclusief bijlagenboek’.

Solidair Oldenzaal vind dat de verwijzing naar de Global Goals een onnodige polarisatie in de hand werkt. Deze verwijzing moet wat ons betreft uit de Programmabegroting 2024. Onderstaand ons amendement op deze Programmabegroting.

 

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen 13 november 2023 stelt voor de tekst

het besluit:
1. vast te stellen de Programmabegroting 2024, inclusief:

  • de daarin opgenomen voorstellen aanvullend en nieuw beleid;
  • budgetautorisatie zonder nadere besluitvorming voor kredieten:
    • Vervanging speelvoorziening Openbaar Groen: € 75.000;
    • Uitvoering audit Wet Politiegegevens: € 20.000;
  • het hierin opgenomen dekkingsplan, inclusief de voorgestelde tarieven OZB, afval en riool zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen;
  • het bij de begrotingsstukken behorende bijlagenboek 2024;

2. dat de voorstellen aanvullend/nieuw beleid met betrekking tot de volgende onderdelen nadere bespreking/autorisatie vergen in de gemeenteraad en daarom t.z.t. voor definitieve besluitvorming nog worden geagendeerd voor de gemeenteraad:

  • de kredieten uitvoering GRP 2024;
  • uitvoering verkeersknelpunten 2024;
  • de overige voorstellen 2024 met betrekking tot de binnen- en buitensportaccommodaties;
  • de overige voorstellen 2024 met betrekking tot de onderwijshuisvesting.

met dien verstande dat in de teksten van de programmabegroting 2024 de koppelingen met de Global Goals worden geschrapt

Overwegingen:
a) De Global Goals in elk begrotingsprogramma worden benoemd als zijnde doelen die nagestreefd moeten worden en Oldenzaal beter zouden maken;
b) Sinds de invoering van deze VN-doelen het er alleen maar onrustiger op wordt in de wereld en dit niet los gezien kan worden van de doelstellingen;
c) Deze doelstellingen elkaar niet mogen bijten waardoor er onoplosbare dossiers ontstaan die niet in het belang zijn van Oldenzaal. Bijvoorbeeld: oplossing netcongestie (doelstelling 7) wordt bemoeilijkt door stikstofproblematiek (doelstelling 15);
d) Deze doelen juist zorgen voor onrust in de maatschappij. Bijvoorbeeld: zonder vergaande, niet strikt noodzakelijke, verduurzaming kleedkamers voetbalclubs hoefden we geen discussie te hebben over gelden voor De Höfte;

Aldus getekend 13 november 2023

Ingediend door Solidair Oldenzaal

Professionalisering Twente FM

Motie van de fractie van Solidair Oldenzaal en Groenlinks, Investering lokale democratie, TwenteFM

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 13 november 2023,

Constaterende dat:
1. De democratie in de huidige samenleving steeds meer onder druk komt te staan
2. Steeds meer belangrijke informatie achter betaalmuren komt te staan
3. Enschede, Hengelo, Almelo en Dinkelland al hun steun hebben toegezegd.

Overwegende dat:
1. Democratie alleen werkt als men geïnformeerd kan kiezen
2. Steeds meer informatie tot ons komt via sociale media waarvan de onafhankelijkheid onduidelijk is en die via algoritmes aan ons worden opgedrongen,
3. Dat hierdoor zogenaamde informatie bubbels ontstaan die de polarisatie versterken
4. Dat publieke media, betaald door overheidsgeld, in staat zijn om onafhankelijke journalistiek te voeren
5. Naast globale informatie er ook behoefte is aan lokale informatie, informatie uit de directe omgeving
6. TwenteFM heeft aangetoond en graag verder wil met het leveren van onafhankelijke en serieuze lokale journalistiek
7. Wij moeten waken dat de journalistiek naar de grote steden wordt getrokken
8. Professionalisering slag van TwenteFM, begonnen in een pilot, moet worden vastgehouden zodat kan worden voldaan aan de kwaliteits eisen van het nieuwe bestel in 2025.

Roept het college op om:
1. De gevraagde EU 2,50 per inwoner op korte termijn structureel beschikbaar te stellen aan TwenteFM
2. Dit bedrag het eerste jaar te financieren uit de algemene reserves
3. De dekking in opvolgende jaren opnieuw te bepalen na herziening van de financiering van het publiek bestel in 2025.

Aldus getekend 13 november 2023.

Ingediend door Solidair Oldenzaal

Pas op mijn fiets!

Motie – structurele invulling geven aan bewaakte fietsenstalling Nagelstraat

Helaas is het nodig om een betere bewaking voor fietsen te krijgen in deze tijd. Solidair Oldenzaal pleit dan ook voor een snelle, betere invulling voor een bewaakte fietsenstalling in de Nagelstraat. Zoals het er nu uit ziet is niet een visitekaartje voor de stad. Onderstaand de motie zoals wij die ingediend hebben.

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 13 november 2023

Constaterende dat:
1. De bewaakte fietsenstalling aan de Nagelstraat al ruim 8 jaar bestaat;
2. Er veel gebruik wordt gemaakt van deze fietsenstalling;
3. Het doel ervan zich in de loop der jaren heeft bewezen;
4. Bewaakte fietsenstallingen voor Oldenzaal een duidelijke meerwaarde hebben;
5. De locatie aan de Nagelstraat zich bevindt op een entreegebied van de binnenstad

Overwegende dat:
1. De fietsenstalling met dranghekken en de keet voor toezicht een tijdelijke indruk maakt;
2. Dit geen visitekaartje is voor Oldenzaal;
3. Een entreegebied een eerste indruk geeft van bezoekers aan onze binnenstad;
4. Een permanente bewaakte fietsenstalling recht doet aan zowel het doel van de fietsenstalling als de kwaliteit van de openbare ruimte zoals we dat in de binnenstad nastreven

Roept het college op:
1. Werk te maken van het zoeken naar een structurele invulling van de bewaakte fietsenstalling waarbij in ieder geval de uitstraling van de fietsenstalling recht doet aan de ambities die gesteld zijn aan de openbare ruimte in de binnenstad;
2. De raad over de voortgang en de financiële consequenties te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fractie van Solidair Oldenzaal

Scroll to top