verlichten

Licht op onze Plechelmus

Motie – interne aanlichting glas-in-lood-ramen Plechelmus-basiliek

Solidair Oldenzaal wil graag de Plechelmus, onze trots, een mooiere uitstraling in de avonduren geven door de glas-in-lood ramen van binnenuit te verlichten. Dit gaat een zeer mooi effect geven in de avonduren. De motie is als volgt ingediend:

 

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 13 november 2023

Constaterende dat:
1. Het Sint-Plechelmusplein in de avonduren een donkere uitstraling heeft;
2. Het verhogen van sfeer en beleving in de binnenstad één van de speerpunten is in het binnenstadsbeleid

Overwegende dat:
1. De Plechelmusbasiliek bij elke Oldenzaler een warm gevoel oproept;
2. De basiliek prachtige glas-in-lood-ramen heeft;
3. Verlichting van glas-in-lood-ramen de basiliek nog meer allure geeft;
4. Het aanlichten van glas-in-lood van binnenuit een prachtig contrasterend effect geeft in de avonduren;
5. Dit effect bijdraagt aan meer sfeer en beleving van het Sint-Plechelmusplein;
6. Financiering van de aanlichting niet per definitie door de gemeente bekostigd hoeft te worden;
7. Het zoeken van draagvlak bij onze binnenstadspartners een logisch vervolg is op de verleende ‘Reserves Binnenstad en Vastgoed’ van 1.500.000 euro

Roept het college op:
1. Samen met de binnenstadspartners toe te werken naar de aanlichting van de glas-in-lood-ramen van de Plechelmus-basiliek;
2. Te zoeken naar financiële impulsen om dit plan te bekostigen en daarbij binnenstadspartners aan te moedigen deel te nemen in de financiering;
3. De raad over de voortgang te informeren;
4. Bij geen haalbare financiële kaderstelling de raad hiervan op de hoogte te brengen en daarbij inzichtelijk te maken op welke wijze het plan wel financieel gedekt kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fractie van Solidair Oldenzaal

Scroll to top