polarisatie

13 november 2023 Johan van Wensen Reacties uitgeschakeld voor Polarisatie vermijden in Programmabegroting 2024

Polarisatie vermijden in Programmabegroting 2024

Amendement 1 van Solidair Oldenzaal betreffende bespreekvoorstel ‘voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024 inclusief bijlagenboek’.

Solidair Oldenzaal vind dat de verwijzing naar de Global Goals een onnodige polarisatie in de hand werkt. Deze verwijzing moet wat ons betreft uit de Programmabegroting 2024. Onderstaand ons amendement op deze Programmabegroting.

 

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen 13 november 2023 stelt voor de tekst

het besluit:
1. vast te stellen de Programmabegroting 2024, inclusief:

 • de daarin opgenomen voorstellen aanvullend en nieuw beleid;
 • budgetautorisatie zonder nadere besluitvorming voor kredieten:
  • Vervanging speelvoorziening Openbaar Groen: € 75.000;
  • Uitvoering audit Wet Politiegegevens: € 20.000;
 • het hierin opgenomen dekkingsplan, inclusief de voorgestelde tarieven OZB, afval en riool zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen;
 • het bij de begrotingsstukken behorende bijlagenboek 2024;

2. dat de voorstellen aanvullend/nieuw beleid met betrekking tot de volgende onderdelen nadere bespreking/autorisatie vergen in de gemeenteraad en daarom t.z.t. voor definitieve besluitvorming nog worden geagendeerd voor de gemeenteraad:

 • de kredieten uitvoering GRP 2024;
 • uitvoering verkeersknelpunten 2024;
 • de overige voorstellen 2024 met betrekking tot de binnen- en buitensportaccommodaties;
 • de overige voorstellen 2024 met betrekking tot de onderwijshuisvesting.

met dien verstande dat in de teksten van de programmabegroting 2024 de koppelingen met de Global Goals worden geschrapt

Overwegingen:
a) De Global Goals in elk begrotingsprogramma worden benoemd als zijnde doelen die nagestreefd moeten worden en Oldenzaal beter zouden maken;
b) Sinds de invoering van deze VN-doelen het er alleen maar onrustiger op wordt in de wereld en dit niet los gezien kan worden van de doelstellingen;
c) Deze doelstellingen elkaar niet mogen bijten waardoor er onoplosbare dossiers ontstaan die niet in het belang zijn van Oldenzaal. Bijvoorbeeld: oplossing netcongestie (doelstelling 7) wordt bemoeilijkt door stikstofproblematiek (doelstelling 15);
d) Deze doelen juist zorgen voor onrust in de maatschappij. Bijvoorbeeld: zonder vergaande, niet strikt noodzakelijke, verduurzaming kleedkamers voetbalclubs hoefden we geen discussie te hebben over gelden voor De Höfte;

Aldus getekend 13 november 2023

Ingediend door Solidair Oldenzaal

Scroll to top