flexwoningen

Flexwoningen in Oldenzaal

Solidair Oldenzaal voor flexwoningen in Oldenzaal

We weten allemaal dat de druk op de woningmarkt enorm is. Zo ook in Oldenzaal. Woningzoekenden hebben in Oldenzaal te maken met een lange wachttijd en het aanbod is en blijft schaars. Onze fractie heeft onlangs een bezoek gebracht aan de WBO en daarin werd de problematiek ons nogmaals duidelijk. In Oldenzaal zijn er op dit moment circa 4000 actief wachtenden op een sociale huurwoning, op een bijna evenzo hoge sociale huurwoningvoorraad. De wachttijd wordt verhoogd door de huisvesting van statushouders, uitstroom uit (zorg-)instellingen, relatieverbrekingen en overige spoedzoekers. Al deze facetten maken dat de wachttijd voor starters op de woningmarkt nog langer duurt. Onze jeugd heeft de toekomst. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de stad Oldenzaal. Het blijven binden van de jonge Oldenzaler aan onze stad is in onze ogen goed voor de demografische bevolkingsopbouw en het op peil houden van het voorzieningenniveau.

Ons initiatief

De term flexwoningen kan op twee manieren uitgelegd worden: tijdelijke woningen met vaste bewoners of onroerend goed met tijdelijke bewoners, bijvoorbeeld in leegstaande kantoren of winkels. In het voorliggend initiatiefvoorstel van SO wordt met de term flexwoningen beide varianten bedoeld. Het gaat er om dat onze jeugd een kans krijgt op de woningmarkt en zij een gezonde start voor hun volwassen leven kunnen maken waarin een eigen plekje bijdraagt aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Maar ook wordt er met flexwoningen een flexibele schil toegevoegd aan het woningaanbod en kan er versnelling plaatsvinden in de woningbouwopgave.

Het doel van dit initiatief

  1. het blijven binden van de jonge Oldenzaler aan onze stad.
  2. versnelling aanbrengen in de woningbouwopgave;
  3. het toevoegen van een flexibele schil aan het woningaanbod.

Door ervaringen elders in het land is het algemene beeld ontstaan dat flexwoningen in beginsel op weerstand stuit bij omwonenden. Draagvlak kan echter gecreëerd worden door een goede communicatie, maar ook zeker door participatie waarbij omwonenden mee kunnen praten over de inrichting van het plangebied.

Hoe uit te voeren?

Na het raadsbesluit zal het college in gesprek gaan met WBO en worden de mogelijkheden voor financiering onderzocht. De raad wordt periodiek op de hoogte gebracht van de resultaten van de gesprekken en de voortgang. Het college komt met een uitwerking van kansrijke locaties welke aan de raad worden voorgelegd. Nadat er een kansrijke locatie is gevonden en de raad een besluit heeft genomen, draagt het college zorg voor een goede communicatie en participatie met de buurt/omgeving.

We hebben het volgende voorstel aan de raad ter besluitvorming voorgelegd en dit is unaniem goedgekeurd:

  1. het college in overleg te laten treden met de WBO om gezamenlijk toe te werken naar de realisatie van een vijftigtal flexwoningen in Oldenzaal;
  2. te zoeken naar kansrijke locaties waar flexwoningen tot stand gebracht kunnen worden met een zo hoog mogelijke beeldkwaliteit;
  3. de raad enkele voorstellen te geven voor een geschikte locatie, waarna de raad haar voorkeur voor een locatie of locaties kan uitspreken;
  4. de te maken ambtelijke kosten te dekken uit de beschikbare gelden, horende bij het Raadsprogramma 2022-2026;
  5. de overige kosten te dekken uit aan te vragen subsidies bij het Rijk of bij Provincie Overijssel.

 

Zie speech in gemeenteraad 26-06-2023

 

Scroll to top