Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Als je geld doneert aan de lokale politieke partij Solidair Oldenzaal dan gelden algemene voorwaarden. Je doneert aan onderstaande ontvangende partij:

Lokale politieke partij Solidair Oldenzaal; statutair gevestigd te Oldenzaal, kantoorhoudende te Oldenzaaal; Willem Vleertmanstraat 12, 7575 EC. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK. Nr. 84733071 hierna verder te noemen: Solidair Oldenzaal.

Bereikbaarheid: 

Email: info@solidair-oldenzaal.nl. Website: https://solidair-oldenzaal.nl

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
 2. Donatie: een door de gevende partij aan Solidair Oldenzaal geschonken geldbedrag.
 3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Solidair Oldenzaal
 4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Solidair Oldenzaal, een donatie doet aan Solidair Oldenzaal
 5. Statuten: Solidair Oldenzaal art. 2 t/m
 6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische
 7. machtiging / betaling via Mollie op de website van Solidair Oldenzaal aan Solidair Oldenzaal
 8. Ontvangende partij: de rechtspersoon Solidair Oldenzaal die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Solidair Oldenzaal
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Solidair Oldenzaal behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Solidair Oldenzaal

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan Solidair Oldenzaal
 2. Solidair Oldenzaal is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Solidair Oldenzaal nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Solidair Oldenzaal is bijgeschreven.
 4. Aansprakelijkheid: Solidair Oldenzaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Solidair Oldenzaal voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Solidair Oldenzaal

Artikel 4. Rechten gevende partij

 1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@solidair-oldenzaal.nl

Artikel 5. Plichten

Solidair Oldenzaal

 1. Solidair Oldenzaal verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
 2. Solidair Oldenzaal neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Solidair Oldenzaal aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
 3. Alle personen die namens Solidair Oldenzaal bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens. Zie verder ons privacystatement.

Artikel 6. Plichten gevende partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
 2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
 3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 6. (wetboek-online ), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

 1. Solidair Oldenzaal verwerkt de door de gevende partij aan Solidair Oldenzaal verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld. Zie verder ons privacystatement.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Solidair Oldenzaal verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan info@solidair-oldenzaal.nl
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Solidair Oldenzaal geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van degere gistreerde gegevens. Solidair Oldenzaal heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacystatement die Solidair Oldenzaal hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. “Geschillen  die tussen Solidair Oldenzaal en een wederpartij ontstaan, worden bij uitsluiting van andere rechtsmogelijkheden behandeld door de rechtbank.
Scroll to top